Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami.

Prodávající

TRIMOT s.r.o.
Dvořáčkova 1750
666 01 Tišnov
tel: 549 412 421
IČ: 269 07 615 DIČ: CZ 269 07 615
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 44626

Kupující

Kupující – koncový uživatel

fyzická osoba /bez uvedení IČ/ – dále koncový uživatel – při zahájení obchodního vztahu předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje. Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující – podnikatelský subjekt

při zahájení obchodního vztahu předkládá prodávajícímu údaje o své právní subjektivitě- přesný název a sídlo IČ a DIČ. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího – podnikatelského subjektu výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 513/1991Sb Obchodní zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Objednávka

Objednávka obsahuje přesnou specifikaci zboží a jeho počtu, kontakty a jména osob odpovědných za objednání a převzetí předmětu plnění, požadovaný termín a místo dodání. Za závazné se považuje potvrzení elektronické, písemné, telefonické. Potvrzení objednávky je vyjádřeno vystavením zálohové faktury.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před vystavením zálohové faktury. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu případnou škodu vzniklou tímto jednáním.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V takovém případě, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 5 pracovních dnů). Prodávající je rovněž oprávněn stornovat objednávku, nebyla-li platba zálohové faktury provedena v dohodnutém termínu.

Platební podmínky

Platné pro fyzické osoby bez smluvního vztahu

Platba za předmět plnění se provádí předem v plné výši formou zálohové faktury

Způsoby úhrady:

  • platba v hotovosti v sídle firmy
  • platba předem převodem fakturované částky na bankovní účet
  • platba vkladem v hotovosti na pobočce GE Money Bank

Platné pro podnikatelský subjekt smluvní vztah – fakturace

Společnost TRIMOT poskytuje smluvní fakturační vztah stavebním firmám po podepsání smlouvy a jistiny na fyzickou osobu. Výše kreditu, splatnost a dodací podmínky se upravují individuálně.
Našim zájmem je poskytovat komplexní a profesionální servis pro firmy s dobrou platební morálkou. V případě prodlení splatnosti faktur si naše společnost účtuje smluvní pokutu 1% z dlužné částky faktury za každý den od data splatnosti.

Dodací podmínky

Dodání objednaného zboží je realizováno v co nejkratším termínu, v rozmezí 1–14 pracovních dnů od provedení úhrady zálohové faktury . Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající, bude-li tato služba kupujícím objednána. Za splnění dodávky se považuje osobní odběr zboží kupujícím v expedičním skladu nebo dodání na požadované místo a převzetí. Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná.. Pokud si kupující neobjednal předem složení zboží je povinen provést složení zboží vlastními silami a prostředky. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z různých důvodů /např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba popř. není schopen složit zboží/, nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.
Kupující je povinen zajistit příjezdovou komunikaci odpovídající velikosti vozidla zajišťujícího dodávku.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky – počet balíků a neporušenost obalů podle přiloženého dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Při neúplné nebo poškozené zásilce je nutno sepsat s dopravcem škodní protokol a neprodleně informovat prodávajícího . Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo zjevného poškození dodávky přepravou nemusí brát výrobce zřetel. Totéž platí i pro osobní odběr ve výrobních závodech a skladech.

Pokud je zboží dodáno na zálohovaných paletách je třeba před vrácením kontaktovat firmu TRIMOT,
která kupujícímu sdělí pod jakým evidenčním číslem a kde palety vrátit.
Na základě potvrzení o vrácení palet bude kupujícímu vystaven dobropis a bude mu vrácena částka, ponížená o amortizaci účtovanou jednotlivými výrobci.

Reklamace

Veškeré reklamace vyřizuje pracovník fy. TRIMOT u výrobce po dodání veškerých formalit (zápis, foto, dodací list atd) Obecně se reklamace řídí dle platných právních předpisů v ČR.